Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Poslovna inteligencija u elektronskom poslovanju

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciZorica M. Bogdanović, Nenad D. Stefanović, Dragan V. Vukmirović, Marijana S. Despotović-Zrakić, Aleksandra Labus, Dušan Barać

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Metodologija poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju. Pregled i analiza najznačajnijih referenci. Arhitektura sistema poslovne inteligencije. Data warehouse. ETL procesi. Nerelacione baze podataka. Skladišta velikih količina podataka (Big Data). Apache Hadoop. Apache Hive. Metode i algoritmi za otkrivanje znanja u podacima. Sistemi za izveštavanje. OLAP. Ključni indikatori performansi. Upiti nad velikim količinama podataka. Cloudera alati. Tipovi aplikacija i alati za poslovnu inteligenciju. Primena koncepata poslovne inteligencije i otkrivanja znanja za rešavanje problema u e-trgovini, e-marketingu, e-zdravstvu, mobilnom poslovanju i drugim oblastima elektronskog poslovanja. Analiza društvenih mreža. Analiza nestrukturiranih podataka. Analiza multimedijalnih podataka. Pregled rezultata aktuelnih naučno istraživačkih projekata iz oblasti primene poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživači rad i rešavanje aktuelnih istraživačkih problema u oblasti otkrivanja znanja u elektronskom poslovanju. Posebno se analiziraju koncepti otkrivanja znanja u velikim količinama podataka u elektronskom poslovanju (Big Data).

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. M.Minelli, M.Chambers,A.Dhiraj, Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today’s Businesses, Wiley, 2013.
  3. HC.Chen, RHL.Chiang, VC.Storey, Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact,  MIS Quarterly, Vol.36, No.4, 2012.
  4. N.Stefanović, D.Stefanović, B.Radenković, Integrated Supply Chain Intelligence through Collaborative Planning, Analytics and Monitoring in Iraj Mahdavi, Shima Mohebbi, Namjae Cho (Eds.) Electronic Supply Network Coordination in Intelligent and Dynamic Environments Modeling and Implementation (43-92) DOI: 10.4018/978-1-60566-808-6.ch003
  5. N.Stefanovic, B.Radenkovic, D.Stefanovic, Designing OLAP Multidimensional Systems For Supply Chain Management, International Journal of Pure and Applied Mathematics, IJPAM, 2007.
  6. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0