Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Menadžment elektronskog poslovanja – odabrana poglavlja

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciAleksandar M. Marković

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Uvod – kratak pregled osnovnih koncepata menadžmenta elektronskog poslovanja: promene u menadžmentu uslovljene primenom interneta; uticaj interneta na faze procesa upravljanja i nivoe menadžmenta; uvod u e-poslovanje i e-trgovinu. Upravljanje infrastrukturom e-poslovanja. Analiza okruženja e-poslovanja. Razvoj strategije e-poslovanja. Upravljanje lancima snabdevanja u e-poslovanju. Upravljanje elektronskom nabavkom. Upravljanje odnosima s kupcima. Upravljanje promenama u e-poslovanju. Analiza i dizajn elektronskog poslovanja. Implementacija i održavanje aplikacija e-poslovanja.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se prodube i specijalizuju znanja u oblasti menadžmenta elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. Da se da integrativni pogled na probleme upravljanja u organizacijama i kompanijama koje se bave elektronskim poslovanjem. Da se razmotre i objasne ključne odluke koje donose menadžeri u kompanijama i organizacijama koje svoje poslovanje obavljaju preko interneta. Da se objasne procesi i aktivnosti u kojima se takve odluke mogu donositi. Da se identifikuju osnovni problemi i načini rešavanja istih u elektronskom poslovanju.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Chaffey, Dave, E-Business and E-Commerce Management, IV edition, FT Prentice Hall, UK, 2009.
  3. Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, K. and Ellis-Chadwick, F.,Internet Marketing Strategy,Implementation and Practice, 4th edn. Financial Times Prentice Hall, Harlow, 2009.
  4. Rayport, J. and Jaworski, B., Introduction to E-Commerce, 2nd edn.McGraw-Hill, NewYork, 2003.
  5. Timmers, P., Electronic Commerce Strategies and Models for Business-to-Business Trading. Series on Information Systems,Wiley, Chichester, 1999.
  6. Turban, E., Lee, J., King, D. and Chung, H., Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. Chapter 1 introduces industry structures and models for e-commerce, 2000.