Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Aleksandra Labus

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Metodologija naučnog istraživanja u oblasti interneta inteligentnih uređaja. Tehnologije interneta inteligentnih uređaja. Analiza standarda interneta inteligentnih uređaja. Modeliranje infrastrukture pametnih okruženja. Projektovanje bežične senzorske mreže. Upravljanje infrastrukturom pametnih okruženja. Modeliranje i implementacija servisa za prikupljanje, skladištenje, obradu i korišćenje podataka sa inteligentih uređaja koršćenjem M2M platforme i javno dostupnih podataka sa različitih senzora, aktuatora, mikroračunara i mikrokontrolera. Povezivanje očitanih podataka sa senzora i aplikacija. Razvoj veb i mobilnih aplikacija za upravljanje inteligentnim uređajima u pametnim okruženjima. Primena interneta inteligentih uređaja u poslovanju, obrazovanju, medicini, upravi i saobraćaju. Analiza rezultata najznačajnijih aktuelnih međunarodnih projekata u ovoj oblasti. Pregled i analiza najznačajnijih referenci.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad, modeliranje novih rešenja i rešavanje aktuelnih problema u primeni interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of things) i automatizaciji pametnih okruženja.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. Ј.P.Vasseur, A.Dunkels, Interconnecting Smart Objects with IP, Elsevier, Inc. 2010.
 3. D.Boswarthich, O.Elloumi, O.Hersent, M2M Communications A Systems Approach John Wiley & Sons, 2012.
 4. S. S.Iyengar, N.Parameshwaran,Vir V. Phoha, N. Balakrishnan, C.D.Okoye, Fundamentals of Sensor Network Programming Applications and Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2011.
 5. L.Spaanenburg, H.Spaanenburg, Cloud Connectivity and Embedded Sensory Systems, Springer Science+Business Media, LLC, 2011.
 6. FP7 SENSEI deliverables: www.sensei-project.eu.
 7. Gluhak A., Krco S., Nati M., Pfisterer D., Mitton N., Razafindralambo T., A survey on facilities for experimental internet of things research, IEEE Communication Magazine, Volume: 49, Issue: 11. pp. 58 – 67, 2011.
 8. Z.Qian, R.Wang, Q.Chen, Y.Liu , W.Qin, IOT Gateway: Bridging Wireless Sensor Networks into Internet of Things, IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing, pp. 347-352, 2010.
 9. Srđan Krčo, David Cleary, Daryl Parker, Enabling Ubiquitous Sensor Networking Over Mobile Networks through Peer-2- Peer Overlay Networking, Computer Communications. Volume 28 Issue 13, pp. 1586-1601, 2005.[/ac-accordion]
 10. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
 11. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017