Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

E-bankarstvo

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciDušan M. Barać, Snežana Knežević

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Upoznavanje studenata sa metodologijom naučno-istraživačkog rada u oblasti e-bankarstva. Modeli, servisi i aplikacije elektronskog bankarstva. Napredni modeli i arhitekture sistema e-bankarstva. Hardverska i softverska infrastruktura sistema e-bankarstva. Sistemi plaćanja na veliko. Model interoperabilnih platnih sistema. Bezbednosni aspekti e-bankarstva. Napredni servisi izveštavanja u e-bankarstvu. Poslovna analitika u e-bankarstvu. Kreditni biro. Mobilno bankarstvo. Standardi u e-bankarstvu. Projektovanje kompleksnih servisa i aplikacija e-bankarstva. Modeli i arhitekture aplikacija e-bankarstva. Implementacija i integracija modula plaćanja u okviru aplikacija elektronske trgovine. Razvoj modela interoperabilnih platnih sistema. Projektovanje infrastrukture e-bankarstva. RFID i NFC mobilna plaćanja. Analiza ISO8583 standarda. Pregled najznačajnijih rezultata naučno-istraživačkog rada u oblasti e-bankarstva i analiza rezultata najznačajnijih aktuelnih međunarodnih projekata.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u kompleksnim sistemima e-bankarstva. Poseban cilj je osposobiti studente za naučno-istraživački rad, kao i uspešno pisanje naučnih radova i doktorskih disertacija u oblasti e-bankarstva.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. V. Vasković, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, FON Beograd, 2007.
 3. Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce, Mehdi Khosrow-Pour Information Resources Management Association, USA, 2012.
 4. A. Ruiz-Martínez, Ó.Reverte, A.Gómez-Skarmeta, Payment frameworks for the purchase of electronic products and services,  Computer Standards & Interfaces, 34(1), 80-92. Elsevier, 2013.
 5. M. Balderas, PayPal APIs: Up and Running: A Developer’s Guide, O’Relly, 2011.
 6. O. Merrouche, E. Nier, Payment systems, inside money and financial intermediation Journal of Financial Intermediation, 21(3), 359-382, Elsevier, 2012.
 7. J. Kondabagil, Risk Management in Electronic Banking: Concepts and Best Practices, John Wiley & Sons 2007.
 8. M. Galbiati, K. Soramäki, An agent-based model of payment systems, Journal of Economic Dynamics and Control, 35(6), 859-875, 2011.
 9. L. David, Electronic Value Exchange, Origins of the VISA Electronic Payment System,  Springer 2011.
 10. M. Nakajima, Payment System Technologies and Functions: Innovations and Developments, IGI Global, 2011.
 11. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0