Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija i predstavlja samostalni i originalni naučnoistraživački rad kandidata u odgovarajućoj naučnoj oblasti ili više naučnih oblasti. Student doktorskih studija stiče pravo da prijavi doktorsku disertaciju kada ispuni uslove i položi ispite predviđene studijskim programom. Pravo da prijavi doktorsku disertaciju ima i lice koje je steklo akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine. Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv „doktora nauka“ (PhD) u odgovarajućoj naučnoj oblasti.

Procedura prijave i izrade doktorske disertacije obuhvata sledeće korake:

1) Prijava doktorske disertacije
2) Struktura izveštaja o prihvatanju teme doktorske disertacije na Veću naučnih oblasti TEHNIČKIH NAUKA
3) Izveštaj mentora da je disertacija završena
4) Struktura izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji na na Veću naučnih oblasti TEHNIČKIH NAUKA
5) Zahtev za zakazivanje odbrane doktorske disertacije
6) Standardni oblik i sadržaj doktorske disertacije koja se brani na Univerzitetu u Beograd

Primer doktorske disertacije