Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksandar Milić

Aleksandar MilićBiografija

Aleksandar Milić rođen je 1982. godine u Karlovcu. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, smer – informacioni sistemi, 2007. godine, odbranom diplomskog rada pod nazivom: “Izbor marketing strategije za nov proizvod i izrada biznis plana primenom fuzzy logike”. Master studije, smer Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, upisao je na FON-u školske 2009/10. godine. Završni (Master) rad pod nazivom: “Cloud computing kao infrastruktura za e-obrazovanje” odbranio je 2010. godine. Doktorske studije, smer Elektronsko poslovanje, upisao je na FON-u školske 2010/11. godine. Od 2010. godine zaposlen je na Fakultetu organizacionih nauka u zvanju saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronsko poslovanje. U zvanje asistent za oblast Elektronsko poslovanje, izabran je 2012. godine.

Nastavne aktivnosti

Aleksandar Milić je tokom studija radio kao demonstrator, a potom i kao saradnik u nastavi i asistent na Fakultetu organizacionih nauka na predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Teorija sistema
 3. Uvod u informacione sisteme
 4. Operaciona istraživanja
 5. Simulacija i simulacioni jezici
 6. Internet tehnologije
 7. Internet marketing
 8. Mobilno poslovanje
 9. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 10. Upravljanje rizikom u razvoju informacionog sistema
 11. Internet inteligentnih uređaja
 12. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Aleksandra Milića su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Internet marketing
 • Elektronsko obrazovanje
 • Cloud Computing

Učešće na stručnim projektima

Aleksandar Milić učestvuje u realizaciji projekta Fakulteta organizacionih nauka:

 • Projekat “Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja”, realizator projekta: Fakultet organizacionih nauka, naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, 2011-2014.