Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Računarska simulacija – zbirka zadataka

Računarska simulacija – zbirka zadataka – Četvrto izdanje Fakulteta organizacionih nauka u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom iz oblasti računarske simulacije. Božidar Radenković, Milorad Stanojević, Aleksandar Marković
Beograd, 2009.
ISBN: 978-86-7395-102-7 (SF)
ISBN: 978-86-7680-014-8 (FON) Praktikum pod nazivom “Računarska simulacija” namenjen je studentima Fakulteta organizacionih nauka i Saobraćajnog fakulteta za predmete iz oblasti računarske simulacije.
Cilj ovog udžbenika je da čitaoca upozna sa trenutnim stanjem metoda i tehnika koje se koriste u računarskoj simulaciji i da ukaže na osnovne pravce budućeg razvoja ove naučne discipline.
Udžbenik obuhvata 11 poglavlja u kojima se obrađuju raznovrsni pojmovi simulacije.

U prvoj glavi su dati osnovni pojmovi vezani zaizgradnju modela, planiranje eksperimenta, izvođenje simulacije i analizu rezultata. Druga glava se odnosi na klasifikaciju i formalnu specifikaciju modela korišćenjem teorije skupova. U trecoj glavi se opisuju metode za ocenu parametara modela. Četvrta glava se bavi problemima određivanja validnosti mordela i verifikacije simulatora. U petoj glavi dat je opis analognih, digitalnih i hibridnih računara koji se koriste kao sredstva u simulaciji. Šesta glava se bavi problemima simulacije kontinualnih sistema na digitalnimm racunarima. U sedmoj glavi su razmatrane metode za simulaciju sistema opisanih pomoću diskretnih događaja. Primena veštačke inteligencije po fazama životnog ciklusa simulacionog procesa opisana je u osmoj glavi. Deveta se bavi simulacionim jezicima za kontinualnu simulaciju pomoću simulacionog jezika CSMP , dok je deseta glava posvećena jezicima za simulaciju sistema opisanih pomoću diskretnih događajai simulacionog jezika GPSS . U jedanaestoj glavi razmatrani su osnovni koncepti vezani za dinamiku sistema i korišćenje programskog jezika SDS.

Zbirka iz ordela i verifikacije simulatora. U petoj glavi dat je opis analognih, digitalnih i hibridnih računara koji se koriste kao sredstva u simulaciji. Šesta glava se bavi problemima simulacije kontinualnih sistema na digitalnimm racunarima. U sedmoj glavi su razmatrane metode za simulaciju sistema opisanih pomoću diskretnih događaja. Primena veštačke inteligencije po fazama životnog ciklusa simulacionog procesa opisana je u osmoj glavi. Deveta se bavi simulacionim jezicima za kontinualnu simulaciju pomoću simulacionog jezika CSMP , dok je deseta glava posvećena jezicima za simulaciju sistema opisanih pomoću diskretnih događajai simulacionog jezika GPSS . U jedanaestoj glavi razmatrani su osnovni koncepti vezani za dinamiku sistema i korišćenje programskog jezika SDS.