Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama

Studijski programNastavnik/NastavniciStatus predmetaBroj ESPB
Informacioni sistemi i tehnologijeMilutinović M. Veljko, Vukmirović Dragan
Despotović-Zrakić S. Marijana
Izborni10

Cilj

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa metodologijom naučno-istraživačkog rada u tehničko – tehnološkim naukama i osposobe za pisanje i objavljivanje naučno istraživačkih radova, kao i za pisanje predloga naučno istraživačkih projekata.

Ishod

Studenti su osposobljeni za samostalno planiranje i realizaciju širokog korpusa istraživanja u oblasti tehničko-tehnoloških nauka, sa fokusom na računarske nauke i informacione tehnologije.

Sadržaj

Pojam nauke, metodologije, naučnih metoda i naučnog saznanja. Odnos nauke i metodologije naučnih istraživanja. Faze naučnih istraživanja. Projektovanje i realizacija naučnih istraživanja. Metodologija i metode naučnog istraživanja u tehničko-tehnološkim naukama. Analiza aktuelnih naučno-istraživačkih oblasti u tehničko-tehnološkim naukama, sa fokusom na računarske nauke i informacione tehnologije. Uloga informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja u interdisciplinarnim istraživanjima.
Planiranje i realizacija naučnog istraživanja. Kritička analiza literature iz oblasti naučnog interesovanja studenta i izbor teme istraživanja. Dizajn istraživanja. Planiranje i realizacija eksperimenata. Izbor odgovarajuće metodologije, metoda i postupaka.
Razvoj infrastrukture za realizaciju istraživanja. Postavljanje eksperimenta. Razvoj IT infrastrukture, računarske i softverske podrške za realizaciju eksperimenta. Postavljanje infrastrukture u <eng>cloud</eng> okruženju. Razvoj <eng>testbed</eng>-ova. Razvoj i evaluacija prototipova. Razvoj mehanizama za prikupljanje i analizu podataka. Sprovođenje eksperimenta u realnom ili simulacionom okruženju. Koncepti i uloga računarske simulacije, 3D modeliranja i virtuelne realnosti u naučno-istraživačkim eksperimentima. Praćenje i nadgledanje eksperimenata. Prikupljanje podataka i skladištenje u odgovarajućim bazama podataka. <eng>Big data</eng> baze podataka. Skladištenje nestrukturiranih i multimedijalnih podataka. Integracija podataka iz različitih izvora, transformacija i priprema za analizu. Primena kvantitativnih i kvalitativnih metoda za analizu rezultata. Analiza rezultata i zaključivanje. Vizuelizacija rezultata i razvoj interaktivnih izveštaja. Kritička analiza stručnih i naučnih doprinosa.
Struktura naučnog rada i istraživačkog izveštaja. Metodologija pisanja istraživačkih radova iz oblasti tehničko tehnoloških nauka. Tipovi naučnih radova: pregledni rad, istraživački rad. Objavljivanje i prezentovanje rezultata na naučnim skupovima i konferencijama. Objavljivanje rezultata u vodećim međunarodnim časopisima sa fokusom na časopise sa impakt faktorom na <eng>SCI</eng> listi. Tehnička priprema rada za slanje u časopis. Standardi za citiranje. Komunikacija sa urednicima i recenzentima. Analiza ishoda recenzije, korekcije prema zahtevima recenzije i pisanje odgovora.
Naučno-istraživački projekti. Struktura projekta istraživanja. Tipovi istraživačkih projekata: razvojni, inovacioni, komercijalni. Priprema predloga istraživačkih projekata u skladu sa nacionalnom i međunarodnom praksom i standardima. Upravljanje naučno-istraživačkim projektima. Izrada projektne dokumentacije.
Alati za podršku naučno-istraživačkom radu. Kobson servisi. Digitalne biblioteke. <eng>Mendeley. One Note. Publish or Perish. Google Scholar. Scopus. Web of Science. Publons</eng>. Alati za komunikaciju i saradnju.
Pregled otvorenih istraživačkih oblasti u IT i elektronskom poslovanju. Pregled najuticajnijih časopisa. Analiza čestih grešaka u svim fazama naučno-istraživačkog rada.

Literatura

  1. V.Milutinovic, The Best Method for Presentation of Research Results, IEEE TCCA Newsletter, pp.1-6 september 1997.
  2. V.Milutinović, A Good Method to Prepare and Use Transparencies for Research Presentations, IEEE TCCA Newsletter, pp. 72-79,1997.
  3. Milutinovic, V.,”A Structured Approach to Research for PHD Students in Computer Science and Engineering:”How to Create Ideas, Conduct Research, and Write Papers,”IPSI Transactions on Internet Research,July 2015
  4. Blagojević, V., Bojić, D., Bojović, M., Cvetanović, M., … & Milutinović, V. (2017). A systematic approach to generation of new ideas for PhD research in computing. In Advances in computers (Vol. 104, pp. 1-31). Elsevier.
  5. А.М. Новиков, Д.А. Новиков, методология научного исследования, Москва, 2010. ISBN 978-5-397-00849-5.
  6. Михаиловић Д., Методологија научних истраживања, ФОН, Београд, 2009.
  7. Lubbe, Sam. “From PostGrad to Professional: Useful tips for choosing and executing a doctoral thesis.” The Electronic Journal of Business Research Methods 2.2 (2003): 155-160.
  8. Ogot, M., Okudan, G., “Systematic Creativity Methods in Engineering Education: A Learning Styles Perspective,” Int’l Journal of Engineering Education, Vol. 22, No. 3, pp. 566-576, 2006.
  9.  Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs