Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Računarska simulacija i virtuelna realnost – odabrana poglavlja

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Aleksandar M. Marković, Zorica M. Bogdanović, Dušan Barać

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti modeliranja, simulacije i virtuelne realnosti. Sredstva za simulaciju. Simulacija kontinualnih sistema. Simulacija diskretnih događaja. Inteligentni sistemi u simulaciji. Softver za simulaciju: CSMP, Simulink i GPSS. Virtuelna realnost. Medijum u virtuelnoj realnosti.Modeli okruženja. 2D i 3D modeliranje. Računarska animacija. Računarska vizuelizacija. Primena u nauci, obrazovanju, poslovanju i drugim oblastima. Razvoj i implementacija 2D i 3D modela u softverskim paketima (AutoCAD, Blender, Maya, 3DStudioMax). Kreiranje virtuelnog okruženja i virtuelnog sveta primenom X3D tehnologija u Blender okruženju. Modeliranje igara. Simulacija bazirana na igrama. Simulacija i razvoj igara na društvenim mrežama. Pregled i analiza najznačajnijih referenci i naučno-istraživačkih projekata iz oblasti računarske simulacije i virtuelne realnosti.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je sticanje naprednih znanja iz oblasti računarske simulacije i virtuelne realnosti, i primeni ovih znanja u naučno istraživačkom radu.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. B. Radenković, M. Stanojević, A. Marković, Računarska simulacija, Fakultet organizacionih nauka, Saobraćajni fakultet, 2009.
 3. J. Banks, J.S. Carson II, B. L. Nelson, D. M. Nicol, Discrete-Event System Simulation (Fifth Edition), Pearson Education, Inc. 2010.
 4. A. Zikic, B. Radenkovic, An application of GPSS/FON in teaching simulation, International journal of applied engineering education, 247-253, Great Britain, 1993.
 5. A.M. Zikic and B. Lj. Radenkovic, The New Approach to Teaching Discrete Event System Simulation, International Journal of Engineering Education, Volume 12, Number 6, 1997.
 6. D.L.Galli, Distributed Operating Systems, Concepts & Practice, Prentice Hall, 2000.
 7. M.F.Shiratuddin, K.Kitchens, D.Fletcher, Virtual Architecture: Modeling and Creation of Real-Time 3D Interactive Worlds, Lulu Press, USA, 2008.
 8. X3D International Standard, Information technology – Computer graphics and image processing – Extensible 3D (X3D) ISO/IEC 19775-1:201, 2013.
 9. L. Ahearn, 3D Game Environments, Elsevier Inc., 2008.
 10. M.Despotović-Zrakić, D.Barać, Z.Bogdanović, B.Jovanić, B.Radenković, Web-based Environment for Learning Discrete Event Simulation, Journal of Universal Computer Science, ISSN 0948-695x, Online Edition ISSN 0948-6968, vol. 18, no. 10 (2012), pp. 1259-1278.
 11. M.Despotović-Zrakić, D.Barać, Z.Bogdanović, B.Jovanić, B.Radenković, Integration of web based environment for learning discrete simulation in e-learning system, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol.27, pp.17-30, DOI: 10.1016/j.simpat.2012.04.008, ISSN 1569-190X.
 12. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
 13. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017