Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Veljko M. Milutinović, Branislav R. Jovanić, Dobrivoje M. Mihailović

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Odnos nauke i metodologije naučnih istraživanja. Faze naučnih istraživanja. Projektovanje i realizacija naučnih istraživanja. Metode naučnih istraživanja u tehničko-tehnološkim naukama. Naučno-istraživački projekti. Struktura projekta istraživanja. Priprema predloga naučno-istraživačkih projekata u skladu sa nacionalnom i međunarodnom praksom. Priprema predloga projekata prema standardima u okviru aktuelnih međunardonih projekata. Upravljanje naučno-istraživačkim projektima. Komunikacija u naučno-istraživačkim projektima. Izrada projektne dokumentacije. Planiranje i realizacija naučnog istraživanja. Kritička analiza literature iz oblasti naučnog interesovanja. Planiranje i realizacija eksperimenata. Primena kvantitativnih i kvalitativnih metoda za analizu rezultata istraživanja. Analiza rezultata i zaključivanje. Kompozicija naučnog rada i istraživačkog izveštaja. Pisanje istraživačkih radova iz oblasti tehničko tehnološkh nauka. Objavljivanje rezultata naučno istraživačkog rada u vodećim međunarodnim časopisima. Prezentacija rezultata naučnih istraživanja i rezultata naučnih projekata. Priprema i objavljivanje naučno-istraživačkih radova.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa metodologijom naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama i osposobe za pisanje i objavljivanje naučno istraživačkih radova, kao i za pisanje predloga naučno istraživačkih projekata.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. V.Milutinović, A Good Method to Prepare and Use Transparencies for Research Presentations, IEEE TCCA Newsletter, pp. 72-79, 1997.
  3. V.Milutinovic, The Best Method for Presentation of Research Results, IEEE TCCA Newsletter, pp.1-6, 1997.
  4. D.Mihailović, Metodologija naučnih istraživanja, Fakultet organizacionih nauka, 1999.
  5.  А.М. Новиков, Д.А. Новиков, методология научного исследования, Москва, 2010.
  6. D.Howitt, D.Cramer, Introduction to Research Methods, 3rd Edition, Pearson Education Ltd., 2010.
  7. N.Salkind, Exploring Research: Pearson New International Edition, 8rd Edition, Pearson Education Ltd., 2013.
  8. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0