Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Branka Rodić Trmčić

Branka Rodić Trmčić

 

Ime i prezime: Branka Rodić Trmčić
Naziv disertacije: Razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u
Datum odbrane:  26-08-2015
Mentor:  prof.dr Božidar Radenković

 

Rezime

Rezime

Predmet istraživanja disertacije je razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u. Centralni problem koji se razmatra u doktorskoj disertaciji je ispitivanje mogućnosti primene i integracije wearable computing-a, Interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT), mobilnih tehnologija i servisa, big data analitike i računarstva u oblaku za razvoj servisa mobilnog zdravstva. Fokus istraživanja biće na primeni servisa mobilnog zdravstva u oblasti merenja, praćenja i kontrole stresa kod studenata. Uvođenjem Interneta inteligentnih uređaja u mobilno zdravstvo, u oblasti kontrole stresa, omogućava se prikupljanje podataka sa tela korisnika putem senzora. Primena wearable uređaja u procesu kontrole stresa lekarima ili psiholozima treba da omogući dobijanje informacija o psihofizičkom stanju korisnika. Primenom servisa elektronskog zdravstva izmereni podaci se prate, čuvaju i vrši se analiza podataka. Na osnovu analitičkih rezultata mogu se kreirati odgovarajuće metode za kontrolu stresa i personalizovane preventivne zdravstvene poruke namenjene korisnicima. Predložen je model mobilnog zdravstva zasnovan na wearable computing-u koji se sastoji iz sistema mobilnog zdravstva, wearable sistema i servisa za međusobnu integraciju komponenti i integraciju sa elektronskim zdravstvom. Osim toga, model obuhvata integraciju mobilnog zdravstva sa programima formalnog obrazovanja. U ekperimentalnom delu doktorske disertacije predloženi model mobilnog zdravstva zasnovan na wearable computing-u je implementiran u obrazovnom okruženju. Sistem je evaluiran u realnom okruženju, tokom odbrane završnih radova studenata na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Rezultati su pokazali da je korišćenje mobilne aplikacije sa sadržajima za relaksaciju uticalo na smanjenje stresa kod studenata tokom odbrane završnih radova.

Spisak radova proisteklih iz doktorkse disertacije

Spisak radova proisteklih iz doktorkse disertacije

  1. Rodić-Trmčić B., Labus A., Barać D., Popović S., Radenković B.: Designing a course for smart healthcare engineering education, Computer Applications in Engineering Education, 2017, импакт фактор за 2016=0.694, ISSN 1099-0542, DOI: 10.1002/cae.21898, рад прихваћен за објављивање (M23).