Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Branka Rodić Trmčić

 

Ime i prezime: Branka Rodić Trmčić
Naziv disertacije: Razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u
Datum odbrane:  16-04-2018
Mentor:  prof.dr Aleksandra Labus

 

Rezime

Predmet istraživanja disertacijeje razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u. Centralni problem koji se razmatra u doktorskoj disertacijije ispitivanje mogućnosti primene i integracije wearable computing-a, Interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT), mobilnih tehnologija i servisa, big data analitike i računarstva u oblaku za razvoj servisa mobilnog zdravstva. Fokus istraživanja biće na primeni servisa mobilnog zdravstva u oblasti merenja, praćenja i kontrole stresa kod studenata. Uvođenjem Interneta inteligentnih uređaja u mobilno zdravstvo, u oblasti kontrole stresa, omogućava se prikupljanje podataka sa tela korisnika putem senzora. Primena wearable uređaja u procesu kontrole stresa lekarima ili psiholozima treba da omogući dobijanje informacija o psihofizičkom stanju korisnika. Primenom servisa elektronskog zdravstva izmereni podaci se prate, čuvaju i vrši se analiza podataka. Na osnovu analitičkih rezultata mogu se kreirati odgovarajuće metode za kontrolu stresa i personalizovane preventivne zdravstvene poruke namenjene korisnicima.

Predloženje model mobilnog zdravstva zasnovan nawearable computing-u koji se sastoji iz sistema mobilnog zdravstva, wearablesistema i servisa za međusobnu integraciju komponenti i integraciju sa elektronskim zdravstvom. Osim toga, model obuhvata integraciju mobilnog zdravstva sa programima formalnog obrazovanja.

U ekperimentalnom delu doktorske disertacije predloženi model mobilnog zdravstva zasnovan na wearable computing-uje implementiran u obrazovnom okruženju. Sistemje evaluiranu realnom okruženju, tokom odbrane završnih radovastudenatana Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Rezultati su pokazali da je korišćenje mobilne aplikacije sa sadržajima za relaksaciju uticalo na smanjenje stresa kod studenatatokom odbrane završnih radova.

U disertaciji je naznačena uloga koju ima obrazovni sistem u implementaciji mobilnog zdravstva. Predstavljen je pristup dizajniranju kursa za edukaciju inženjera iz oblasti smart healthcare. Kroz ključne teme kursa studenti stiču nove veštine i znanja iz modernih tehnologija na kojima se zasniva smart healthcare. Predloženi pristup je evaluiran na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Rezultati ukazuju na pozitivan ishod procesa sticanja znanja, kao i iskustva i stavova studenata.

Spisak radova proisteklih iz doktorkse disertacije

  1. Rodić-Trmčić B., Labus A., Barać D., Popović S., Radenković B.: Designing a course for smart healthcare engineering education, Computer Applications in Engineering Education, 2017, импакт фактор за 2016=0.694, ISSN 1099-0542, DOI: 10.1002/cae.21898, рад прихваћен за објављивање (M23).